Week 1 - Guest List

Joplin

Carl Junction

Week 2 - An Unlikely Candidate

Joplin

Carl Junction

Week 3 - Label Makers

Joplin

Carl Junction

Week 4 - Promise Keeper

Joplin

Carl Junction

Week 5 - Joy on the Other Side of Christmas

Joplin

Carl Junction